Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Laboratorní příručka Centra klinických laboratoří (CKL) Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě je určena především lékařům a zdravotním sestrám spolupracujících zdravotnických zařízení.

Obsahuje nabídku služeb jednotlivých oddělení CKL v rámci laboratorního vyšetření a diagnostiky především v oblasti bakteriologie a mykologie, virologie, parazitologie a lékařské zoologie, imunologie a alergologie, genetické toxikologie.

Bakteriologické laboratoře provádí komplexní bakteriologické vyšetření všech typů klinického materiálu za využití širokého spektra kultivačních metod včetně anaerobní kultivace a kultivace méně obvyklých patogenů. K identifikaci bakteriálních kmenů a jejich toxinů je využito nejširší spektrum metod (například laserové hmotnostní spektrometrie ribozomálních proteinů MALDI-TOF, sekvenační analýzy genu pro 16S rRNA bakterií včetně nekultivovatelných agens přímo ze vzorku, biologického pokusu na zvířeti). Součástí bakteriologických laboratoří jsou specializované laboratoře: laboratoř pro antibiotika (antibiotické středisko), laboratoř nozokomiálních nákaz, laboratoř pro diagnostiku mykobakterií, laboratoř klinické mykologie, laboratoř pro přípravu imunomodulátorů. Oddělení mikrobiologické technologie připravuje vlastní kultivační půdy, a tím umožňuje odborníkům ZÚ rychle a pružně reagovat na nejnovější trendy v oblasti kultivace mikroorganismů.

CKL má svým širokým záběrem ojedinělou nabídku sérologických vyšetření. Provádí se také vyšetření likvoru nejrůznějšími technikami včetně technologií na molekulární úrovni.

Laboratoře oddělení virologie využívají široké spektrum přímých i nepřímých diagnostických postupů včetně náročných metod (virusneutralizační testy, virová kultivace, biologický pokus na zvířeti, elektronová mikroskopie), které nejsou v běžných laboratořích dostupné.

Laboratoře parazitologie a lékařské zoologie diagnostikují i méně časté zoonózy, krevní parazity, provádí specializovaná koprologická vyšetření při návratu z ciziny, sérologickou diagnostiku larvální toxokarózy, komplexní diagnostiku toxoplazmózy (včetně kongenitální toxoplazmózy) i boreliózy (stanovení markerů neuroinfekce).

Oddělení molekulární biologie má jednu z nejširších nabídek přímé diagnostiky infekčních onemocnění metodou PCR v ČR, včetně sekvenačních analýz.

Oddělení imunologie a alergologie funguje jako jediná laboratoř v Moravskoslezském kraji, která má k dispozici ambulanci klinického imunologa a alergologa (centrum pro pacienty s imunodeficity, konzultace pacientů). Oddělení disponuje komplexní nabídkou vyšetření v oblasti buněčné imunity (imunofenotypizace, funkční testy), alergologie (komponenty, ISAC, CAP, Basotest), autoimunity, diagnostiky komplementového systému.

Oddělení genetické toxikologie se zabývá sledováním expozice genotoxických látek (karcinogenních a mutagenních) v pracovním a životním prostředí. Provádí vyšetření získaných aberací metodou CAPL – Cytogenetická analýza lidských periferních lymfocytů – konvenční technika. Výsledky vyšetření umožňují posoudit míru expozice genotoxickým látkám u jednotlivce i skupin, zhodnotit účinnost preventivních opatření na snížení expozice, kontrolovat správnost používání OOPP. Opakovaná vyšetření dovolují dlouhodobě sledovat expozici pracovních skupin a vytipovat jedince se zvýšenou vnímavostí k expozici genotoxickým látkám.

CKL zajišťuje činnost několika národních referenčních laboratoří. NRL pro arboviry, která je také součástí Evropské sítě pro diagnostiku importovaných virových onemocnění (ENVID), kromě diagnostiky arbovirových infekcí (včetně exotických, které jsou do ČR importovány) jako jediná laboratoř v ČR provádí také kompletní diagnostiku hantavirových nákaz. NRL pro legionely, která je začleněna do evropské sítě pro legionelové infekce (EWGLI), provádí komplexní, jak enviromentální, tak klinickou diagnostiku legionelových infekcí. NRL pro urogenitální trichomonózu se podílí na zkvalitňování a standardizaci diagnostiky Trichomonas vaginalis.

Od roku 2006 je Centrum klinických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě akreditovaným pracovištěm.

Jako Zdravotnická laboratoř č. 8014 je CKL akreditováno podle normy ČSN EN ISO 15189:2013. Laboratoř má možnost uplatnění flexibilního přístupu k rozsahu akreditace, což umožňuje průběžný rozvoj služeb pokrytých akreditací. Celkem má CKL akreditováno 218 metod v oblasti lékařské mikrobiologie, cytogenetiky, imunologie a alergologie a 3 postupy pro odběr primárních vzorků a vzorků z prostředí.
Laboratoře CKL mají uděleno povolení SÚKL o činnosti diagnostické laboratoře k provádění laboratorních vyšetřování vzorků biologických materiálů odebraných dárcům pro posouzení zdravotní způsobilosti a výběr dárce v rozsahu: HIV typu 1 a 2, HBV, HCV, syfilis a Chlamydia trachomatis.

Laboratoř pro přípravu imunomodulátorů je registrovaným pracovištěm kontrolovaným SÚKL.

Centrum klinických laboratoří má dále udělenou akreditaci jako Zkušební laboratoř č. 1554 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. V oblasti vyšetřování biotických a abiotických faktorů životního prostředí, genetické toxikologie a stanovení účinnosti dezinfekčních prostředků je akreditováno 13 metod.

Obsah laboratorní příručky jsme se snažili přizpůsobit potřebám lékařů a sester. Laboratorní testy jsou členěny jednak podle původu onemocnění (virové, bakteriální, mykotické, parazitární nákazy) a dále na imunologická, sérologická a molekulárně biologická vyšetření, resp. kultivační a mikroskopická vyšetření. Naleznete zde i podrobné pokyny pro jednotlivé odběry vzorků, kontakty na odpovědné laboratorní pracovníky či dobu odezvy laboratoře.

Doufám, že Vám Laboratorní příručka poskytne potřebné informace pro Vaši každodenní práci. Odborní pracovníci Zdravotního ústavu Ostrava budou nadále pokračovat ve své více jak 60leté tradici – poskytovat klinickým pracovníkům kvalitní laboratorní diagnostiku na nejvyšší možné úrovni i v dalších nadcházejících letech.

V Ostravě 1.3.2020 za kolektiv autorů

RNDr. Alena Kloudová
vedoucí Centra klinických laboratoří