Bezpečnostní aspekty

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb v platném znění.

  • Veškerý biologický materiál je nutno považovat za potenciálně infekční.
  • K odběru se používají pouze sterilní nástroje, sterilní pomůcky a jednorázové rukavice, a to vždy pouze pro jednu vyšetřovanou osobu.
  • Žádanky ani vnější strana odběrových souprav nesmí být kontaminovány biologickým materiálem.
  • Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nozokomiální nákazou mají být viditelně označeny.
  • Vzorky jsou přepravovány okamžitě po odběru ve standardizovaných nádobách a dekontaminovatelných přepravkách tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku a k ohrožení fyzických osob.
  • Žádanky musí být umístěny v samostatném obalu, např. v plastikovém sáčku tak, aby nemohlo při náhodném vylití biologického materiálu dojít k jejich potřísnění.
  • Vnitřní povrch transportních boxů apod. je nutno pravidelně dezinfikovat.
  • Materiály použité při odběru se likvidují podle platných předpisů jako infekční biologický materiál.

Laboratoře Centra klinických laboratoří a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny dodržovat v plném rozsahu.