Zkoušky prováděné v laboratořích CKL na základě vyžádání zákazníků podle platné legislativy

název zkoušky metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se min. doba odezvy kontakt
Cytogenetická analýza periferních lymfocytů (CAPL) Součást preventivních prohlídek u profesionální expozice mutagenům a karcinogenům Sterilní heparinizovaná krev po, út případně dle telefonické domluvy 2 – 8 týdnů RNDr. K. Koudela, CSc.
541 421 230
734 526 909
RNDr. J.Šikula
571 414 241
608 411 467
Stanovení dezinfekční účinnosti suspenzní mikrometodou Stanovení účinnosti dezinfekčních prostředků na kontrolní sbírkové kmeny. Vzorek: 50 ml originálu dezinfekčního prostředku a 50 ml naředěného dezinfekčního prostředku v místě použití.
Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě.
po – pá MUDr. L. Stryjová
596 200 234
I. Willerthová
596 200 227
Ověření účinnosti dezinfekčních prostředků na epidemiologicky významné kmeny nemocničních bakterií Stanovení účinnosti dezinfekčních prostředků na kmeny vyvolávající nozokomiální nákazy. po – pá MUDr. L. Stryjová
596 200 234
I. Willerthová
596 200 227
Stanovení dezinfekční účinnosti suspenzní mikrometodou a testování dezinfekce v praktické aplikaci Posouzení účinnosti přípravků používaných k dezinfekci zdravotnických prostředků, manipulačních ploch, povrchů a rukou. Zhodnocení technologických postupů mikrobiologickými otiskovými a stěrovými metodami. Vzorek: odběr originálního roztoku nebo pevné substance (50 ml nebo 50 g). Odběr ředěného roztoku v pracovní koncentraci (50 ml). Plastové širokohrdlé uzavíratelné nádobky. Doručit do laboratoře v den odběru. po – pá MUDr. L. Stryjová
596 200 234
I. Willerthová
596 200 227
Stanovení sporicidního, baktericidního, fungicidního nebo protikvasinkového účinku chemických dezinfekčních přípravků (kvantitativní zkouška s použitím suspenze nebo kvantitativní zkouška na nosiči) Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny. Vzorek: 500 ml originálu dezinfekčního prostředku a 500 ml naředěného dezinfekčního prostředku v místě použití. Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě. po – pá MUDr. L. Stryjová
596 200 234
I. Willerthová
596 200 227
Stanovení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek Praktická kontrola dezinfekce manipulačních ploch po předchozí telefonické dohodě po – pá MUDr. L. Stryjová
596 200 234
I. Willerthová
596 200 227
Kvantitativní zkouška s použitím suspenze nebo na nosiči ke stanovení virucidního účinku dezinfekčních přípravků Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny. Vzorek: minimálně 100 ml originálního roztoku nebo 100 g pevné substance. Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě. po – pá Mgr. L. Porubová
596 200 400, 409
Mgr. M. Homolová
596 200 343, 409
Kvantitativní zkouška s použitím suspenze a/nebo na nosiči ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny. Vzorek: 200 ml originálu dezinfekčního přípravku a 200 ml naředěného dezinfekčního přípravku v místě použití. Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě. po – pá Mgr. V. Ulmann
596 200 144, 220
Vyšetření vzorků prostředí (vody, zařízení pro distribuci a uchovávání vody) na přítomnost mykobakterií Kultivační vyšetření vzorků z prostředí dle vyhlášky 262/2004 Sb. v platném znění (o hygienických požadavcích na pitnou vodu). Vzorek: voda – 1 litr v dobře těsnicí láhvi.
Stěr – 6 stěrových tamponů.
Odběrové soupravy (sterilní lahve a stěrové tampóny) možno po předchozí telefonické dohodě vyzvednout v laboratoři spolu s pokyny a žádankou. Dodání vzorků předem telefonicky domluvit.
po – čt Vyšetření uzavřeno po 9 týdnech.
Výsledek: druh mykobakteria + počet kolonií tvořících jednotek (KTJ).
Mgr. V. Ulmann
596 200 144, 220
A.Kráčalíková
596 200 220
Mikrobiologické vyšetření filtrů z hemodialyzačních přístrojů Kultivační vyšetření na sterilitu filtrů z hemodialyzačních přístrojů. po – pá MUDr. L. Stryjová
596 200 234
I. Willerthová
596 200 227
Stanovení účinnosti fotokatalytických nástřiků a nátěrů s nanočásticemi oxidu titaničitého aplikovaných na plochy ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče (vyhl. 306/2012 Sb.) Zhodnocení antimikrobiálních účinků nanočástic mikrobiologickými a chemickými metodami Vzorek: plocha podkladu, na nějž byla nanesena hmota s fotokatalytickým účinkem po – pá MUDr. L. Stryjová
596 200 234
I. Willerthová
596 200 227
Průkaz tvorby biofilmu na zdravotnických prostředcích a pomůckách použitých u pacientů, vyšetřování jeho vlivu na epidemiologicky významné kmeny bakterií a kvasinek a testování odolnosti biofilmu k používaným dezinfekčním přípravkům Christensenova metoda a standardní testovací metoda podle normy ASTM E 2799-12 Vzorek: odběr z použitých zdravotnických prostředků a pomůcek do kultivační půdy po – pá MUDr. L. Stryjová
596 200 234
I. Willerthová
596 200 227
Odběry primárních vzorků z ploch, povrchů a předmětů ve zdravotnických zařízeních Provedení stěrů a otisků. Odběry provádějí pověření pracovníci ZÚ se sídlem v Ostravě. Mgr. E. Krejčí, Ph.D.
596 200 317, 229, 320
Mgr. Jana Pánková
Brno 541 217 133
Kontrola kontaminace nemocničního prostředí metodou kultivační kvalitativně v Clausenově médiu Kultivační vyšetření stěrů a otisků. po – pá Mgr. E. Krejčí, Ph.D.
596 200 317, 229, 320
Mgr. Jana Pánková
Brno 541 217 133
Kontrola kontaminace prostředí ve zdravotnických zařízeních metodou kultivační Kultivační vyšetření stěrů a otisků. po – pá Mgr. E. Krejčí, Ph.D.
596 200 317, 229, 320
Mgr. Jana Pánková
Brno 541 217 133
Kontrola kvality praní prádla a zacházení s prádlem ze zdravotnických zařízení a z ústavů sociální péče Stěry, otisky z prádla, voda z pracího cyklu. Součást certifikace prádelen. po – pá Mgr. E. Krejčí, Ph.D.
596 200 317, 229, 320