Zkoušky prováděné v laboratořích CKL na základě vyžádání zákazníků podle platné legislativy

název zkoušky metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se doba odezvy kontakt
Cytogenetická analýza periferních lymfocytů (CAPL) Součást preventivních prohlídek u profesionální expozice mutagenům a karcinogenům Sterilní heparinizovaná krev po, út případně dle telefonické domluvy 2 – 8 týdnů RNDr. K. Koudela, CSc.
541 421 230
734 526 909
Stanovení dezinfekční účinnosti suspenzní mikrometodou Stanovení účinnosti dezinfekčních prostředků na kontrolní sbírkové kmeny a na kmeny vyvolávající nozokomiální nákazy Vzorek: 50 ml originálu dezinfekčního prostředku a 50 ml naředěného dezinfekčního prostředku v místě použití.
Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě.
po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. K. Sobotíková
596 200 355
MUDr. L. Stryjová
596 200 234
Stanovení dezinfekční účinnosti suspenzní mikrometodou a testování dezinfekce v praktické aplikaci Posouzení účinnosti přípravků používaných k dezinfekci zdravotnických prostředků, manipulačních ploch, povrchů a rukou. Zhodnocení technologických postupů mikrobiologickými otiskovými a stěrovými metodami. Vzorek: odběr originálního roztoku nebo pevné substance (50 ml nebo 50 g). Odběr ředěného roztoku v pracovní koncentraci (50 ml). Plastové širokohrdlé uzavíratelné nádobky. Doručit do laboratoře v den odběru. po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. K. Sobotíková
596 200 355
MUDr. L. Stryjová
596 200 234
Stanovení sporicidního, baktericidního, fungicidního nebo protikvasinkového účinku chemických dezinfekčních přípravků (kvantitativní zkouška s použitím suspenze nebo kvantitativní zkouška na nosiči) Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny. Vzorek: 500 ml originálu dezinfekčního prostředku a 500 ml naředěného dezinfekčního prostředku v místě použití. Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě. po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. K. Sobotíková
596 200 355
MUDr. L. Stryjová
596 200 234
Stanovení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek Praktická kontrola dezinfekce manipulačních ploch po předchozí telefonické dohodě po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. K. Sobotíková
596 200 355
MUDr. L. Stryjová
596 200 234
Stanovení antibakteriální a protikvasinkové aktivity na různých matricích – textil, plasty, jiné Zhodnocení aktivity antimikrobiálně upravených materiálů Textil, plast, jiné po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. K. Sobotíková
596 200 355
MUDr. L. Stryjová
596 200 234
Stanovení antibakteriální aktivity na různých matricích – fotokatalytické materiály Zhodnocení antimikrobiální aktivity fotokatalytických materiálů Textil, plast, jiné po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. K. Sobotíková
596 200 355
MUDr. L. Stryjová
596 200 234
Kvantitativní zkouška s použitím nosiče ke stanovení účinku dezinfekce prostor automatizovaným procesem Stanovení baktericidní, mykobaktericidní, sporicidní, fungicidní, levurocidní, virucidní aktivity po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. M.Tietzová
596 200 400, 409
Mgr. L.Porubová
596 200 400, 409
Kvantitativní zkouška s použitím suspenze nebo na nosiči ke stanovení virucidního účinku dezinfekčních přípravků Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny. Vzorek: minimálně 200 ml originálního roztoku nebo 200 g pevné substance. Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě. po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. M.Tietzová
596 200 400, 409
Mgr. L.Porubová
596 200 400, 409
Stanovení antivirové aktivity na různých matricích – textil, plasty Zhodnocení antivirové aktivity materiálů Textil, plast, jiné po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. M.Tietzová
596 200 400, 409
Mgr. L.Porubová
596 200 400, 409
Kvantitativní zkouška s použitím suspenze a/nebo na nosiči ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny. Vzorek: 200 ml originálu dezinfekčního přípravku a 200 ml naředěného dezinfekčního přípravku v místě použití. Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě. po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. V. Ulmann
596 200 144, 220
Vyšetření vzorků prostředí (vody, zařízení pro distribuci a uchovávání vody) na přítomnost mykobakterií Kultivační vyšetření vzorků z prostředí dle vyhlášky 262/2004 Sb. v platném znění (o hygienických požadavcích na pitnou vodu). Vzorek: voda – 1 litr v dobře těsnicí láhvi.
Stěr – 6 stěrových tamponů.
Odběrové soupravy (sterilní lahve a stěrové tampóny) možno po předchozí telefonické dohodě vyzvednout v laboratoři spolu s pokyny a žádankou. Dodání vzorků předem telefonicky domluvit.
po – čt Vyšetření uzavřeno po 9 týdnech.
Výsledek: druh mykobakteria + počet kolonií tvořících jednotek (KTJ).
Mgr. V. Ulmann
596 200 144, 220
A.Kráčalíková
596 200 220
Odběry primárních vzorků z ploch, povrchů a předmětů ve zdravotnických zařízeních Provedení stěrů a otisků. Odběry provádějí pověření pracovníci ZÚ se sídlem v Ostravě. po – pá 10-14 dnů Mgr. E. Krejčí, Ph.D.
596 200 317, 229, 320
Mgr. Jana Pánková
Brno 541 217 133
Kontrola kontaminace nemocničního prostředí metodou kultivační kvalitativně v Clausenově médiu Kultivační vyšetření stěrů a otisků. po – pá 10-14 dnů Mgr. E. Krejčí, Ph.D.
596 200 317, 229, 320
Mgr. Jana Pánková
Brno 541 217 133
Kontrola kontaminace prostředí ve zdravotnických zařízeních metodou kultivační Kultivační vyšetření stěrů a otisků. po – pá 10-14 dnů Mgr. E. Krejčí, Ph.D.
596 200 317, 229, 320
Mgr. Jana Pánková
Brno 541 217 133
Kontrola kvality praní prádla a zacházení s prádlem ze zdravotnických zařízení a z ústavů sociální péče Stěry, otisky z prádla, voda z pracího cyklu. Součást certifikace prádelen. po – pá 10-14 dnů Mgr. E. Krejčí, Ph.D.
596 200 317, 229, 320
Kontrola účinnosti pracího cyklu Kultivační vyšetření biologických indikátorů Biologický indikátor po – pá 1 týden Mgr. K. Sobotíková
596 200 355
MUDr. L. Stryjová
596 200 234

Testování antimikrobiální účinnosti biocidů – normy

Pro výrok o shodě bude použito rozhodovací pravidlo se zanedbáním nejistoty

Stanovení sporicidního, baktericidního, fungicidního nebo levurocidního účinku chemických dezinfekčních přípravků (kvantitativní zkouška s použitím suspenze nebo kvantitativní zkouška na nosiči) Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny dle:
ČSN EN 13727*
ČSN EN 1276*
ČSN EN 1656*
ČSN EN 1275
ČSN EN 1040
ČSN EN 14561
ČSN EN 14562
ČSN EN 13624*
ČSN EN 1657*
ČSN EN 1650*
ČSN EN 13697*
ČSN EN 13704
ČSN EN 17126
ČSN EN 14347
ČSN EN 13623
Suspenzní mikrometoda – screening
Mgr. K. Sobotíková
596 200 355
MUDr. L. Stryjová
596 200 234
Stanovení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek. Možno rovněž C. difficile Praktická kontrola dezinfekce manipulačních ploch ČSN EN 16615*
Stanovení antibakteriální a protikvasinkové aktivity na různých matricích – textil, plasty, jiné AATCC TM100 – textil
AATCC TM147 – textil pruhy
ČSN EN ISO 20743 – textil
ISO 22196 – plasty a neporézní materiály
JIS 2801 – plasty
Stanovení antibakteriální aktivity na různých matricích – fotokatalytické materiály Zhodnocení antimikrobiální aktivity fotokatalytických materiálů
ISO 27447
Kvantitativní zkouška s použitím suspenze a/nebo na nosiči ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny dle:
ČSN EN 14348*
ČSN EN 14563*
Screeningová metoda – část normativního postupu
Mgr. V. Ulmann
596 200 144, 220
Kvantitativní zkouška s použitím suspenze nebo na nosiči ke stanovení virucidního účinku dezinfekčních přípravků Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny. Dle:
ČSN EN 14476*
ČSN EN 14675*
ČSN EN 16777*
ČSN EN 17111
Screeningová metoda – část normativního postupu
Mgr. M.Tietzová
596 200 400, 409,
731 608 193
Stanovení antivirové aktivity na různých matricích – textil, plasty ISO 18184 – textil
ISO 21702 – plasty a neporézní materiály
Zhodnocení antivirové aktivity fotokatalytických materiálů – modifikovaná metoda ISO 18184 nebo ISO 21702
Screeningová metoda – část normativního postupu
Kvantitativní zkouška s použitím nosiče ke stanovení účinku dezinfekce prostor automatizovaným procesem Stanovení baktericidní, mykobaktericidní, sporicidní, fungicidní, levurocidní, virucidní aktivity
ČSN EN 17272

* postupy v rozsahu akreditace