Odběr primárních vzorků klinického materiálu

Pokyny pro odběr primárních vzorků klinického materiálu a jejich transport jsou uvedeny v odkazech Odběr vzorkůVyšetření.

O změnách požadavků na objem vzorku jsou uživatelé laboratorních služeb vhodným způsobem informováni (např. prostřednictvím informačních letáků, informací ve výsledkovém listu).

Odběr primárních vzorků pro laboratorní vyšetření provádějí pracovníci zdravotnických zařízení, kteří tato vyšetření požadují, výjimečně pacienti dle jejich pokynů (např. odběr moče). Zdravotničtí pracovníci provádějí rovněž přípravu pacienta pro odběr vzorku spolu se získáním jeho informovaného souhlasu s vyšetřením. Pro zákazníky jsou závazné také návody pro transport vzorků do laboratoře, uvedené podrobně u jednotlivých typů odběrů/vzorků. V případě potřeby je možné konzultovat způsob odběru s příslušnými pracovníky CKL.

Odběry primárních vzorků klinického materiálu provádí rovněž ambulance imunologická a alergologickáambulance pneumologie a ftizeologie .

Odběry krve pro vyšetření CAPL se provádí v odběrové místnosti ZÚ na Gorkého ul. č. 6 v Brně.

Odběry primárních vzorků z prostředí zdravotnických zařízení pro mikrobiologické vyšetření při prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí provádějí pověření pracovníci CKL nebo pracovníci zdravotnických zařízení.

Odběry vzorků vody na vyšetření přítomnosti mykobaktérií provádí odpovědní pracovníci akreditovaných pracovišť, KHS apod.