Odběr primárních vzorků klinického materiálu

Pokyny pro odběr primárních vzorků klinického materiálu a jejich transport jsou uvedeny v kapitole „Pokyny pro odběr primárních vzorků“ a v kapitole „Přehled laboratorních vyšetření v tabulkách“.

O  změnách požadavků na objem vzorku jsou uživatelé laboratorních služeb vhodným způsobem informováni (např. prostřednictvím informačních letáků, informací ve výsledkovém listu).

Odběr primárních vzorků pro laboratorní vyšetření provádějí pracovníci zdravotnických zařízení (zákazníci), kteří tato vyšetření požadují, výjimečně pacienti dle jejich pokynů (např. odběr moče). Zdravotničtí pracovníci provádějí rovněž přípravu pacienta pro odběr vzorku spolu se získáním jeho informovaného souhlasu s vyšetřením. Pro zákazníky jsou závazné také návody pro transport vzorků do laboratoře, uvedené podrobně u jednotlivých typů odběrů/vzorků. V případě potřeby je možné konzultovat způsob odběru přímo s příslušnými pracovníky CKL.

Odběry primárních vzorků klinického materiálu provádí rovněž imunologická a alergologická ambulance CKL ZÚ v Ostravě, Partyzánské nám.7.

Odběry krve pro vyšetření CAPL se provádí v odběrové místnosti ZÚ na Gorkého ul. č. 6 v Brně.

Odběry primárních vzorků z prostředí zdravotnických zařízení pro mikrobiologické vyšetření prostředí při prevenci nozokomiálních nákaz provádějí pověření pracovníci CKL.

Odběry vzorků vody na vyšetření přítomnosti mykobaktérií provádí odpovědní pracovníci akreditovaných pracovišť, KHS apod.

Pokyny pro činnosti před odběrem

 • vyplnění žádanky
 • příprava pacienta – uvedena u jednotlivých odběrů
 • druh a množství primárního vzorku
 • popis odběrových souprav a transport vzorku
 • specifické načasování odběru, pokud je potřeba
 • klinické informace relevantní pro odběr vzorku, provedení laboratorního vyšetření nebo interpretaci výsledků (např. ATB léčba)

Pokyny pro činnosti při odběru

 • ověření totožnosti pacienta
 • ověření, že pacient splnil požadavky před vyšetřením (na lačno, vysazení léku, určený čas odběru apod.)
 • pokyny pro samotný odběr
 • pokyny pro označení primárního vzorku
 • záznam totožnosti osoby, která primární vzorek odebrala, datum popř. čas odběru vzorku
 • podmínky skladování a transport vzorku
 • bezpečná likvidace materiálu použitého při odběru