Politika kvality CKL

Prohlášení o politice kvality CKL

Vedení laboratoře se zavazuje:

 1. ke správné odborné praxi, ke kvalitě vyšetřování a k trvalému zlepšování v rámci své činnosti v oblasti lékařské mikrobiologie, alergologie, klinické imunologie, klinické biochemie a cytogenetiky s ohledem na následné hodnocení výsledků vyšetření tak, aby byly splněny požadavky na ochranu veřejného zdraví vymezené v Zákoně č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění, potřeby pacientů i všech uživatelů služeb laboratoře.
 2. provádět vyšetřování vzorků, interpretace a hodnocení výsledků na co nejvyšší profesní úrovni s aplikací nových poznatků a metod podle vhodných standardních operačních postupů
 3. zabezpečovat kvalifikované, objektivní, nepředpojaté a neovlivňované vyšetřování a poskytovat efektivní služby k maximální spokojenosti uživatelů služeb laboratoře
 4. vnímat závazek nestrannosti a důvěrnosti jako jeden z nejdůležitějších faktorů zabezpečujících důvěru v činnosti prováděné CKL
 5. naplňovat cíle systému managementu CKL
  • soulad systému managementu s požadavky na kvalitu vyšetřování
  • rozvoj systému managementu pomocí zpětné vazby od klinických pracovníků odpovědných za péči o pacienty a pracovníků laboratoře
  • vyhodnocování efektivity systému managementu a jeho trvalé zlepšování
 6. zajišťovat průběžný rozvoj služeb pro uživatele aplikováním flexibilního rozsahu akreditace
 7. podílet se na informační, vědecko-výzkumné, výchovně-vzdělávací a konzultační činnosti
 8. spolupracovat s ostatními zdravotnickými zařízeními a orgány ochrany veřejného zdraví
 9. dbát o trvalé vzdělávání a profesní rozvoj pracovníků CKL – všichni pracovníci CKL, kteří se zabývají vyšetřováním, jsou povinni se seznámit s dokumentací systému managementu a řádně jej aplikovat v běžné praxi
 10. být trvale v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023 a jinými kritérii předepsanými Českým institutem pro akreditaci, o. p. s.

 

V Ostravě, dne 10. 4. 2024

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.

vedoucí CKL


Prohlášení o politice kvality CKL – ZL 1554

Vedení laboratoře se zavazuje:

 1. ke správné odborné praxi, ke kvalitě prováděných zkoušek a k trvalému zlepšování v rámci své činnosti v oblastech detekce mykobakterií ve vodách a stanovení účinnosti dezinfekčních prostředků v souladu s odbornými potřebami a požadavky zákazníků
 2. provádět zkoušení vzorků, interpretace a hodnocení výsledků na co nejvyšší profesní úrovni s aplikací nových poznatků a metod podle příslušných standardních operačních postupů
 3. zabezpečovat kvalifikované, objektivní, nepředpojaté a neovlivňované zkoušení a poskytovat efektivní služby k maximální spokojenosti zákazníků
 4. podporovat činnost, rozvoj a aktivity laboratoře, nezasahovat do činnosti laboratoře, neovlivňovat průběh a výsledky zkoušení, zajišťovat nestrannost při realizaci odborných činností
 5. vnímat závazek nestrannosti a důvěrnosti jako jeden z nejdůležitějších faktorů zabezpečujících důvěru v činnosti prováděné CKL
 6. 6. naplňovat cíle systému kvality CKL
  • soulad systému managementu s požadavky na kvalitu zkoušení
  • rozvoj systému managementu pomocí zpětné vazby od zákazníků
  • vyhodnocování efektivity systému managementu a jeho trvalé zlepšování
 7. zajišťovat průběžný rozvoj služeb pro zákazníky aplikováním flexibilního rozsahu akreditace
 8. dbát o soustavné vzdělávání a výcvik pracovníků CKL – všichni pracovníci CKL, kteří provádějí laboratorní činnosti, jsou povinni se seznámit s dokumentací systému managementu kvality, řídit se jí a uplatňovat při své práci
 9. být trvale v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a jinými kritérii předepsanými Českým institutem pro akreditaci, o. p. s.

 

V Ostravě, dne 2.5.2024

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.
vedoucí CKL, vedoucí odd. virologie
Mgr. Eva Krejčí, Ph.D.
vedoucí odd. bakteriologie a mykologie
Ing. Iva Sárová
manažer kvality CKL
Mgr. Iveta Popelková
metrolog CKL