Politika kvality CKL

Vedení laboratoře se zavazuje:

 1. ke správné odborné praxi a ke kvalitě vyšetřování v rámci své činnosti v oblasti lékařské mikrobiologie, imunologie a alergologie, genetické toxikologie a dezinfekce s ohledem na následné hodnocení výsledků vyšetření tak, aby byly splněny požadavky na ochranu veřejného zdraví vymezené v Zákoně č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění, potřeby pacientů i všech klinických pracovníků odpovědných za péči o pacienta a potřeby všech zákazníků laboratoře
 2. provádět vyšetřování vzorků, interpretace a hodnocení výsledků podle vhodných standardních operačních postupů
 3. zabezpečovat kvalifikované, objektivní, nepředpojaté a neovlivňované vyšetřování a poskytovat efektivní služby k maximální spokojenosti zákazníků
 4. naplňovat cíle systému kvality CKL
  • soulad systému managementu kvality s požadavky na kvalitu vyšetřování
  • rozvoj systému managementu kvality pomocí zpětné vazby od klinických pracovníků odpovědných za péči o pacienty a pracovníků laboratoře
  • vyhodnocování efektivity systému managementu kvality
 5. zajišťovat průběžný rozvoj služeb pro zákazníky aplikováním flexibilního rozsahu akreditace
 6. podílet se na informační, vědecko-výzkumné, výchovně-vzdělávací a konzultační činnosti
 7. spolupracovat s ostatními zdravotními ústavy, zdravotnickými zařízeními a orgány ochrany veřejného zdraví
 8. dbát o soustavné vzdělávání a výcvik pracovníků CKL. Všichni pracovníci CKL, kteří se zabývají vyšetřováním, jsou povinni se seznámit s dokumentací systému managementu kvality a řádně jej aplikovat v běžné praxi.
 9. být trvale v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 15189:2013, ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a jinými kritérii předepsanými Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.