Vydávání výsledků

Forma zprávy o výsledku vyšetření/zkoušky je papírová, odesílaná všem oprávněným uživatelům služeb laboratoře, nebo elektronická, odesílaná všem zdravotním zařízením s možností převzít tuto formu zprávy. Informace o elektronické distribuci výsledků jsou na webových stránkách ZÚ Ostrava.

Popis provedených vyšetření a jejich výsledků je v souladu se slovníkem a skladbou doporučenou normou ČSN EN ISO 15189 nebo normou ČSN EN ISO/IEC 17025 .

Předávání výsledků pacientům

Pacientům se výsledky běžně nesdělují. Výsledky jsou jim přístupné prostřednictvím žádajícího lékaře.

Pacientům se výsledky vyšetření mohou předat v případě, že je splněna některá z následujících podmínek:

  • na žádance je lékařem písemně uvedeno, že si výsledek osobně vyzvedne pacient
  • pokud na žádance chybí označení „osobně“, pracovník laboratoře dotazem u objednávajícího lékaře ověří, že výsledkový list lze pacientovi vydat
  • jedná se o samoplátce – viz níže

Pacient nebo jeho zákonný zástupce se prokáže průkazem totožnosti (průkaz s fotografií vydaný státní správou). Výsledky se vydávají pacientovi v uzavřené obálce. Telefonicky se pacientům výsledky nesdělují.

Pokyny pro vydávání výsledků pacientům vyšetřovaným na ZÚ Ostrava a samoplátce

Předávání předběžných zpráv

K výsledkům, které jsou předávány formou předběžné zprávy, je vždy zasílán závěrečný protokol.

Laboratoř poskytuje žadateli o vyšetření na žádost i předběžné zprávy, a to zpravidla telefonicky. Žadateli je sdělen oprávněnou osobou současný stav vyšetření, s případným odkazem na termín uzavření výsledku vyšetření a upozorněním na možnou změnu výsledku. Po uzavření výsledku vyšetření je pak žadateli zaslán kompletní výsledek.

Na žádost zákazníka je také možno uvolnit předběžný výsledek v papírové formě. Výsledek obsahuje místo elektronického podpisu informaci, že výsledek nebyl elektronicky validován a je podepsán ručně pověřeným VŠ pracovníkem.

Dílčí výsledek v LIS je elektronicky podepsán a následně vytištěn.

Sdělení výsledků vyšetření ve varovných či kritických intervalech

Pokud se hodnoty výsledků vyšetření ocitnou ve „varovných“ nebo „kritických“ intervalech, případně pokud je výsledek (i dílčí) vyhodnocen jako klinicky nebo epidemiologicky závažný, informuje o této skutečnosti laboratoř ošetřujícího lékaře.

Za kritickou hodnotu se považuje výsledek vyšetření, který je spojen s ohrožením základních životních funkcí nebo s nutností okamžitého lékařského zásahu a který musí být sdělen požadujícímu lékaři v co nejkratším časovém intervalu od zjištění.

Hlášení infekčních onemocnění s výjimkou nemocničních nákaz probíhá podle § 62, odst. 1, zák. 258/2000 Sb. a podle platné vyhlášky MZ ČR, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb.

Opožděný výsledek vyšetření

Pro jednotlivá vyšetření prováděná v laboratořích CKL je doba odezvy laboratoře v souladu s požadavky zákazníků a možnostmi metod vyšetření. V případě, kdy dojde z jakýchkoli důvodů ke zdržení výsledku vyšetření, které by mohlo ohrozit péči o pacienta, odpovědný pracovník laboratoře o zdržení informuje ošetřujícího lékaře.