Vyřizování stížností

Pokud se vyskytnou výhrady k odborné činnosti laboratoří CKL nebo vzniknou-li pochybnosti, zda laboratoř pracuje či nepracuje v souladu se zavedeným systémem kvality, mohou být ze strany pacienta, zákazníka nebo jiných stran vzneseny stížnosti.

Stížnost se podává písemně, elektronickou cestou nebo ústně na podatelně ZÚ se sídlem v Ostravě. O ústním podání stížnosti je nutno sepsat záznam.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7,
Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava

e-mail: podatelna@zuova.cz

  • CKL navrhne stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné.
  • Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu lze odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů;
  • Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je CKL nepříslušné, prokazatelně ji postupuje do 5 dnů ode dne jejího obdržení příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti informuje stěžovatele.
  • CKL vede evidenci stížností jak obecného charakteru, tak i proti postupu při poskytování zdravotních a jiných služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními a jinými službami.