Hemokultura – krev na hemokultivaci

(případně jiné primárně sterilní tělní tekutiny, dialyzační roztoky)

Odběrová souprava:

Bakteriologické a mykologické vyšetření: hemokultivační lahvičky pro automatický systém BacT/Alert

Průkaz TBC: hemokultivační lahvičky MB/BacT® Blood Culture Bootle MB

Lahvičky pro vyšetření přítomnosti mykobakterií a lahvičky pro průkaz jiných mikroorganismů není možno vzájemně zaměňovat, protože obsahují rozdílná růstová média!!!

Odběr:

Za aseptických podmínek, vhodné je použití sterilních gumových rukavic, aby se zabránilo kontaminaci kožní a vzdušnou flórou.

Kůže se v místě odběru očistí nejprve 70% alkoholem, potom se otírá od centra jodovým preparátem a nechá zaschnout. Alkoholem se rovněž dezinfikují gumové zátky lahviček. Při přecitlivělosti na jód se místo jodového preparátu použije 2 x 70% alkohol. Pokud opakovaně palpujeme kůži v místě plánovaného vpichu, pak je nutno znovu místo vpichu dezinfikovat!

Pro vyloučení možné kontaminace krve se doporučuje provést stěr z kůže z místa odběru po dezinfekci před vlastním odběrem krve – po dezinfekci místa odběru (nutno zachovat uvedenou dobu k působení dezinfekčního prostředku) se otře místo vpichu tamponem.

Vzorek krve od pacienta se naočkuje přímo na oddělení do lahviček odběrovou soupravou pro uzavřený systém. V případě, že se krev nepodaří odebrat, je nutné jehlu vyměnit.

Po odběru odstraníme jodový preparát z kůže alkoholem.

Inokulace odběrové lahvičky:

 • před inokulací lahvičku označte štítkem (jméno pacienta, číslo pojištěnce, oddělení). Štítek nesmí překrýt čárový kód, nálepku s čárovým kódem ponechte nalepenou na lahvičce!
 • opatrně odstraňte plastikové víčko a povrch septa dezinfikujte sterilním tamponem smočeným v dezinfekčním roztoku. Po zaschnutí dezinfekčního roztoku inokuluje injekční stříkačkou odebranou krev.
 • při více odběrech v jednom dni je vhodné označit pořadí odebraných hemokultur i stěrů z kůže

Gumovou zátku po naočkování lahvičky není třeba přelepovat – otvor v zátce se po vyjmutí jehly zcela uzavře.

Odebrané hemokultury neskladovat v lednici ani v termostatu a nevystavovat přímému světlu!

Bakteriologická a mykologická vyšetření

Odběr: dospělí 8 – 10 ml, děti 0,5 – 4 ml,

jedna hemokultura = odběr z jednoho vpichu (venepunkce)

Frekvence a časování odběru se řídí charakterem klinického obrazu a teplotní křivky

 • akutní sepse: 2 – 3 odběry z různých venepunkcí během 15 min
 • akutní endokarditis: 3 odběry ze 3 venepunkcí v průběhu 1 – 2 hod.
 • subakutní endokarditis: dtto, v případě negativity opakujeme ještě jednou
 • febrilie neznámé etiologie: 2 – 3 odběry v intervalech 1 hod., v případě negativity opakujeme ještě jednou
 • u pacientů s pravidelným vzestupem teplot 30-60 min před teplotní špičkou
 • při podezření na katétrovou infekci krevního řečiště odebrat jednu hemokulturu z podezřelého katétru a nejméně jednu hemokulturu z periferní žíly
 • krev by měla být odebrána ze žíly, ne z permanentních katétrů
 • odběr z cévního katétru pouze při podezření na katétrovou infekci
 • provádí-li se z jednoho vpichu více odběrů pro různá vyšetření, doporučuje se pořadí:
 • lahvičky pro hemokultury
 • zkumavky bez přísad
 • zkumavky pro hemokoagulaci
 • ostatní zkumavky s přísadami

Průkaz mykobakterií

Odběr: dospělí 5 ml, děti 2,5 ml

Hemokultivační lahvičky MB/BacT® Blood Culture Bootle MB

 • pozitivní nález mykobakterií je hlášen odesilateli ihned po zjištění, negativní výsledky jsou sděleny po 42 dnech inkubace.
 • vzhledem k nekonstantnímu výskytu mykobakterií v krvi je vhodné opakovat hemokultury ve 3 po sobě jdoucích dnech.